REGLEMENT

Reglement Watersportvereniging “De helling”

 • De vereniging wordt gevormd door de leden en zijn dus gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud. Het bestuur behoudt het recht om op elk lid een beroep te kunnen doen voor werkzaamheden/onderhoud aan de helling op een willekeurige zaterdag, welke vooraf wordt vermeld vanaf 9:30 tot maximaal 16 uur.
 • Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en dient bij beëindiging uiterlijk vooraf voor 1 december schriftelijk opgezegd te worden. Anders wordt het lidmaatschap automatisch 1 jaar verlengd.
 • Betaling van het lidmaatschap geschied per automatische incasso. Bij niet kunnen incasseren van het lidmaatschapsbedrag behoudt de vereniging zich het recht de toegangssleutel te blokkeren.
 • De Helling mag alleen gebruikt worden voor het direct te water laten van vaartuigen. Parkeren of onnodig op of nabij de helling is ten strengste verboden. Parkeren dient op de speciaal daarvoor aangegeven parkeerplaatsen te gebeuren.
 • Tanken van brandstof of olie is niet toegestaan op het terrein.
 • Het schoonmaken of plegen van onderhoud aan het vaartuig op het terrein is niet toegestaan.
 • Afval dient door u zelf afgevoerd te worden.
 • De toegangssleutel wordt verstrekt en geregistreerd op persoonlijke titel. Uitlenen of doorverkopen is verboden. Ook niet aan gezinsleden. Iedere gebruiker dient persoonlijk lid te zijn.
 • Bij verlies of beschadigen van de toegangssleutel kan een nieuwe sleutel worden aangevraagd. De kosten hiervoor zijn EUR 50,–. De oude sleutel wordt direct geblokkeerd. Ook dient er een nieuw incassoformulier ingevuld en ondertekend te worden, omdat dit is gekoppeld aan het sleutelnummer.
 • Het parkeerterrein mag enkel gebruikt worden door leden met 1 auto en/of trailer.
 • Trailers welke zonder voertuig op het terrein staan, worden na 3 dagen verwijderd vanaf het terrein van de vereniging. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verwijdering en eventuele gevolgen
 • De vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor letsel, beschadiging of diefstal van voer- en/of vaartuigen alsmede overige eigendommen van de leden. Betreden van het volledige terrein geschiedt op eigen risico.
 • De leden behouden zich het recht om elk individu welke geen lid is toe te spreken dan wel te verzoeken zich te verwijderen van het terrein.
 • Alle bestuursleden behouden zich het recht om alle leden en individuen die zich onbehoorlijk gedragen te verzoeken zich te verwijderen dan wel hun toegangspassen te blokkeren.
 • Bij het aanrijden van de locatie dient u altijd vanaf Peulenstraat –Zuid de locatie te benaderen en bij het verlaten van de locatie altijd richting de Nieuweweg weg te rijden. Dit om verkeersopstoppingen door passerende auto’s inclusief trailers te voorkomen.
 • Een ieder dient overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Toegangshekken mogen geenszins geblokkeerd te worden.
 • Het aangrenzende weiland mag niet betreden worden.
 • Afmeren aan ponton of boei bij de helling mag alleen tijdelijk om uw trailer te halen of weg te brengen. Afmeren ten behoeve van andere activiteiten is niet toegestaan.
 • Elk lidmaatschap vertegenwoordigt 1 sleutel/pas ook bij meerdere boten, een ieder die een extra sleutel wenst, betaalt per sleutel EUR 120,00,
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing en noodzakelijk onder andere voor de overeenkomst met betrekking tot de doorlopende machtiging.
 • Bij overtreding van dit reglement wordt het lidmaatschap per direct beëindigd, zonder restitutie van het betaalde lidmaatschap.